من:وای سونیک این عکستو که دیدم یادم به سونیک آندرگراند افتاد...هنوز هم عاشقشم

سونیک:

 

 

 

من:چی شده