اسکرین شات هایی از صحنه های جدید Sonic and Tails OK KO بیرون داده شده. این اسکرین شات ها شامل بخش هایی از جمع اوری حلقه، مسابقه علیه رباتنیک(اگمن) و  Special Stage هستش و نشون دادن نقاشی OK KO به سونیکه(مثل اینکه تیلز نادیده گرفته میشه). یه بخش هم با حضور ناکلز به اسم Tube Panic(تونل وحشت) هست.